Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Zoek in de Encyclopedie

Dieren en planten

Water en land

Mens en Milieu

Natuurbeleid   Natuurbeschermingswet   
Gesloten gebieden in de Waddenzee, Ecomare, Gerbrand Gaaff

Natuurbeschermingswet

Nederland kent een grote variatie aan natuurgebieden. Veel van die terreinen zijn kwetsbaar of worden bedreigd en hebben daarom veel bescherming nodig. Eén van de manieren om deze gebieden te beschermen is de Natuurbeschermingswet. Met deze wet kan de overheid natuurgebieden als beschermd natuurmonument aanwijzen. Dat biedt de mogelijkheid voor beperkende maatregelen ten aanzien van activiteiten als recreatie en visserij. Vrijwel de hele Waddenzee is beschermd natuurmonument en enkele gebieden in de Waddenzee hebben de hoogste beschermingsstatus.

  • De Natuurbeschermingswet in de Noordzee

    Doordat de Natuurbeschermingwet in 2005 is vernieuwd, zijn de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen (VHR) in de nationale wetgeving verankerd. Dit betekent dat beschermde gebieden op de Noordzee onder de VHR nu officieel kunnen worden aangewezen. De Doggersbank, de Klaverbank, het Friese Front en delen van de Kustzee zijn in 2008 aangemeld als Natura 2000-gebied.

  • De Natuurbeschermingswet in het waddengebied

    Sinds 1 december 1993 valt 85% van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet. In 1981 was al 125.000 hectare onder de werking van deze wet gebracht, voornamelijk wadplaten die van belang zijn als foerageergebied voor vogels en rustgebied voor zeehonden. Eind 1993 wees de staatssecretaris van Natuurbeheer nog eens 80.000 hectare aan als beschermd staatsnatuurmonument. De Waddenzee geldt nu als het grootste beschermde natuurgebied in Nederland. Veel activiteiten zijn alleen nog mogelijk wanneer er ontheffing voor is verleend. Vissers, wadlopers, sport- en reclamevliegers hebben hiermee te maken. Het is nu ook mogelijk delen van het natuurmonument af te sluiten. De enige stukken Waddenzee die niet onder de Natuurbeschermingswet vallen, zijn de doorgaande vaarroutes, de grote zeegaten en de militaire terreinen.